CÁC REPO CẦN THIẾT CHO CENTOS 6

1711
centos

(Maychuvn)-Repositories là gì: hiểu nôm nà kho phần mềm của Linux distribution, cho phép người dùng download, cài đặt các phần mềm mới cho server, các phần mềm này có thể đặt thông qua lệnh Yum.

Mặc đinh sau khi cài đặt OS Centos 6 xong bạn sẽ có thể sử dụng YUM để cài phần mềm với Repo mặc định của OS. Một số trường hợp cài đặt phần mềm với YUM bị lỗi thiếu các gói phụ thuộc, hay Repo mặc định không có những phần mềm mới nhất… thì khi đó việc kích hoạt các Repo này có thể sẽ giải quyết được vấn đề.

Top 5 repo thông dụng

  • EPEL Repository Mirrors
  • RPMforge Repository
  • ElRepo Repository
  • REMI Repository

Cài đặt repo EPEL

Linux có rất nhiều repo, như phần trên maychuvn đã giới thiệu top 5 repo thông dụng cho Centos, và bài này sẽ hướng dẫn bạn đọc cài đặt 2 repo tốt nhất là EPEL và RPMF

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là repo miễn phí cung cấp các add-on cũng như phần mềm chất lượng cho người dùng Linux như các gói cài đặt phần mềm networking, sys admin, monitor…

CentOS 6 32-Bit

# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS 6 64-Bit

# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

Cài đặt repo RPMF

RPMForge cung cấp hơn 5000 gói phần mềm cần thiết cho Centos cũng như RHEL.

CentOS 6 32 Bit OS

# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

CentOS 6 64 Bit OS

# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

Kiểm tra xem các repo đã được cài đặt đúng chưa

# yum repolist

Sử dụng các Repo

# yum –enablerepo=epel 

Qua bài này, người dùng Linux có thêm thông tin về các Repo cần thiết cho Centos, sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc cài đặt phần mềm trên Centos.

Bài tới maychuvn sẽ giới thiệu về các services được cài đặt mặc định kèm theo khi cài Centos, để người dùng Linux có cái nhìn tổng quan hơn, cũng như tăng thêm kỹ năng phỏng đoán và xử lý sự cố trên Centos.